Forney

Forney

חברת Forney מציעה אלפי מכשירים מדעיים לבדיקה, מדידה ועיבוד חומרי בניין. החברה עובדת עם מעבדות בדיקה קטנות, פרטיות, כמו גם DOTs, אוניברסיטות, מהנדסים אזרחיים, חברות בנייה, יועצים הנדסיים וחיל ההנדסה של צבא ארה"ב.