Rotork

Rotork - חברה מובילה ביצור מפעילים חשמליים, פאומנטיים ומונעי שמן, וכן מערכות בקרה ייחודיות ומתוחכמות. החברה פועלת בתחום זרימת הנוזלים והגזים - דלק, מים, אוויר, גזים. לחברה מתקני ייצור ורשת גלובלית של משרדים מקומיים וסוכנים שביכולתם לספק שירות מקצועי בכל רחבי העולם.